Our Guiding Spirit

Late Mr. K. P. Unni Nair

Leadership

P.V. Pillai (Managing Director)

Archana T ( Director )

Group Of Advisors

Ravindran Appekkat

P.S. Pillai

Akhila. T

Veda Vasudev

Shreeraj Nair ( Senior Manager )

Marketing Partners

Atul N Puthan

Jayaprakash. K.

Business Development

Suresh Kumar

Arun Kumar

K.C. Rajan

Rahul. M

Amritha. G

Product Development Team (customizations)

Vinod Kumar. K. V.

Krishnan Unni. V. R.

Sree Kumar. K

Service Team (Installation & maintenance)

Vinod

Shreejith

Radha Krishnan. M

Sree Kumaran